طبق مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات، سقف تعرفه ماهانه اینترنت پرسرعت ثابت به شرح جدول ذیل می‌باشد.


 

همچنین طبق مصوبه ۲۶۸ سازمان تنظیم مقررات، کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح جدول فوق، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعرفه ماهانه همان سطح می‌باشد. به عنوان مثال در صورت خرید سرویس ۴ مگ، حداکثر تعرفه می بایست ۴۰۰ هزار ریال باشد که شرکت های اینترنتی بنابر مصوبات سازمان تنظیم و بازار رقابتی می‌توانند حداقل تا مبلغ ۲۰۰ هزار ریال بفروش برسانند.